Skip links

Какви услуги нудат средните училишта за кариерно советување?

Опис: Ана зборува за деталите околу користењето на Батерија инструменти за професионална ориентација – БИПО, каде да најдете пристап до тестот и неколку совети за тоа како да добиете релевантни резултати.

Професија: Психолог

Личност: Ана Попризова

Сподели на: