Skip links

Tag: видео

Behind the scene: Како течеше подготовката на видеата?

Во рамки на содржините кои им ги понудивме на средношколците на веб-платформата за кариерно насочување – Насочи.ме се видеата со личности од различни професии. По повеќекратно истражување, се покажа дека најдобриот начин на претставување на повеќето професии е преку интервју со личност од дадената професија, па така произлезе концептот за