Skip links

Tag: насочи.ме

Behind the scene: Како течеше подготовката на видеата?

Во рамки на содржините кои им ги понудивме на средношколците на веб-платформата за кариерно насочување – Насочи.ме се видеата со личности од различни професии. По повеќекратно истражување, се покажа дека најдобриот начин на претставување на повеќето професии е преку интервју со личност од дадената професија, па така произлезе концептот за

Колку е лесно да се одбере вистинската професија?

Изборот на вистинската кариерна патека на луѓето е од исклучително значење како за нивната компетентност и исполнителност на пазарот на трудот, така и за чувството на исполнетост и среќа на поединецот во неговиот живот. Врз кариерниот избор на младите, несомнено големо влијание има формалното образованието кое претставува примарно место на